tisdag 28 oktober 2008

Assa Abloy-Svenska kyrkan-Israel

Svenska kyrkan och organisationen Diakonia har framgångsrikt arbetat för att företaget Assa Abloy skall flytta sitt dotterföretag Mul-T-Lock från industriområdet Barkan på Västbanken. Nyheterna om detta har vi också läst i Finland.
Hela industriområdet sysselsätter ca 6.000 människor, av dem 3.500 palestinier. Om de andra företagen på området också skulle följa Diakonias uppmaningar skulle alltså 3.500 palestinier bli utan arbete. Vilket kanske betyder ca 3.000 familjer eller långt över 10.000 människor i ett område där det är brist på arbetsplatser.
En omskrivning av ett välkänt uttryck (av Golda Meir om jag kommer rätt ihåg) passar in på Svenska kyrkan och Diakonia. Så länge SK och Diakonia hatar Israel mera än de älskar palestinierna kan de inte hjälpa palestinierna.

Mul-T-Lock lär skall ha bara en palestinsk arbetstagare så flyttningen av detta företaget drabbar inte de palestinska arbetarna.

Diakonia skrämmer företaget med att det är olagligt att ha verksamhet på ockuperat område. Diakonia har en mycket ensidig och anti-israelisk syn. Man nämner inte att Israels närvaro på västbanken inte är fråga om en regelrätt ockupation. Innan man i förhandlingar har slagit fast gränserna och eventuellt bildat en ny palestinsk stat finns det ingen stat som är ägare till området. Israel ockuperar inte en palestinsk stats område eftersom det inte existerar någon sådan. Trots detta säger Diakonia: "Enligt internationell humanitär rätt är de israeliska bosättningarna på ockuperat palestinskt territorium olagliga. Detta har betonats av bland andra FN:s säkerhetsråd och den Internationella Domstolen i Haag."
Diakonia hänvisar till FN men man kan också hänvisa till Nationernas Förbunds beslut, enligt det har judarna rätt att bosätta sig på hela det forna Palestina mandatets område, alltså också västbanken.
Det är också skäl att påpeka att den så kallade Gröna linjen, vapenstilleståndslinjen från 1949, inte är någon gräns. Det sägs uttryckligen i vapenstilleståndsavtalen från 1949 att stilleståndslinjen inte skall utgöra en framtida gräns. Så kom parterna överens då och propagandan förändrar inte detta faktum.
Diakonia hänvisar till Genèvekonventionen och påstår att det är absolut förbjudet för ockuperande makt att överflytta sin egen civilbefolkning till ockuperat territorium.
Hela Diakonias resonemang faller på att de inte beaktar NF:s regler för Palestina Mandatet. Judarna har rätt att bosätta sig i Palestina (nuvarande Israel, Västbanken och Gaza) och deras historiska koppling till landet erkänns.
Utdrag ur reglerna för Palestina mandatet:
"Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory shouldbe responsible for putting into effect the declaration originally made on November2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the saidPowers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for theJewish people...

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of theJewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their nationalhome in that country;

...shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

Det är märkligt att Svenska kyrkan och Diakonia som säger sig tala för mänskliga rättigheter ensidigt håller fram palestiniernas rättigheter och glömmer bort judarnas rättigheter.
Ett vanligt synsätt bland liknande organisationer är att de palestinska araberna har en självklar rätt att bosätta sig i Israel och dessutom rätt till en stat som skall vara fri från judar.
Judarna däremot skall flytta bort från områden (västbanken) som de har lång historisk koppling till och dessutom skall de tillåta araberna att bo och återvända till den judiska staten.
Det är så man ser på jämlikhet och mänskliga rättigheter när judarna är inblandade.

Diakonias etiska kollaps

Varför betalar Väst för hatprogram i palestinsk TV?

Jerusalem Post (Why is West funding Abbas' hate TV?) berättar att Itamar Marcus från Palestinian Media Watch har besökt det norska parlamentet och talat för att Norge och övriga västländer skall avbryta sitt ekonomiska stöd till de Palestinska myndigheterna, och framför allt till de palestinska TV - sändningarna.
"Under de 11 år som PMW har existerat har media som de palestinska myndigheterna (Fatah) kontrollerar aldrig tidigare haft en så intensiv period av demonisering av Israel, kontinuerlig hatpropaganda och förnekande av Israels existens som under de 11 månader som följt sedan Annapolis konferensen."

Den norske utrikesministen har valt att blunda för fakta och har försvarat PA-Fatah TV. "Denna kanal kan inte påstås indoktrinera barn eller förneka Israel rätt att existera...

Efter att ha hört Itmar Marcus föredrag sade däremot Siv Jensen, ordförande för framstegspartiet som leder opinionsundersökningarna inför valet, att de kommer att avbryta stödet till PA om de vinner valet.

Journalister frågade ifall Itamar Marcus tyckte att det var rätt att Norge skulle blanda sig i palestiniernas yttrandefrihet. Svaret : "Palestinierna har rätt att indoktrinera sina barn till blind ondska och hat, men Norge och västländerna har det moraliska ansvaret att sluta betala för det".

Frågesport i PA TV
Itamar Marcus i norsk TV i juli


Itamar Marcus:
Jews and Israelis are being demonized by the PA through malicious libels - including the lies that Israel intentionally spreads AIDS and drugs among Palestinians, conducts Nazi-like medical experiments on Palestinian prisoners, took Palestinian babies in 1948 to bring up as Jews and is planning to destroy the Aksa Mosque. A PA TV "historical" documentary featured hateful fabrications, including videos of dead bodies filmed in Lebanon in 1982 that PA TV falsely presented as evidence of a so-called Israeli "massacre" in 1948. Israel is even said to be breeding supernatural rats to chase Arabs who live in Jerusalem.

As far as recognizing Israel, Abbas's TV is no different than Hamas TV - unequivocally denying Israel's existence and right to exist. Note these recent TV examples in which young Palestinian children were given scripts repeating that Israel from Metulla to Eilat is "occupied Palestine," eventually to be "returned."
Child: "My name is Hiyam and I'm from occupied Safad."
Child: "My name is Raad and I'm from occupied Acre."
Child: "My name is Arhaf from occupied Haifa. I hope that Palestine will return and that we will defend it."
Following this staged segment, a child called in and said: "I'm from Beersheba." The PA TV host quickly corrected: "From the occupied Beersheba... of course, from the occupied Negev. We bless all our children of the Negev and I'm very happy that our children from the occupied areas in Palestine are calling, those [areas] which Israel occupies."

söndag 26 oktober 2008

Intervju med Ahtisaari

En intervju som Sveriges Radio gjort med nobelpristagaren Ahtisaari har flitigt citerats i finländska tidningar.Som vanligt väljer journalisterna att lyfta fram vissa citat och tiger om andra.Nu valde man att lyfta fram uttalandena om Mellanöstern. Den som vill höra hela intervjun kan göra det på här.
Ahtisaari är motstridig i sina uttalanden.
Dels säger han att politisk vilja att lösa konflikten saknas på båda sidorna om Atlanten, detta noteras i tidningarna. Samtidigt säger han att USA satsat mycket tid och energi på att lösa konflikten och Tony Blair för sin del (Europa) gjort allt han kunnat.Detta rapporteras inte i tidningarna.
Ahtisaari säger också att det är så många som sysslar med att lösa konflikten i Mellanöstern, att det verkar som om alla skulle vilja ha sin egen man på plats. Detta överensstämmer inte heller med påståendet att politisk vilja saknas till att lösa konflikten.

Ahtisaari säger att han inte själv är intresserad av att bli inblandad i fredförhandlingarna,däremot stöder han Tony Blair som är Kvartettens representant och hoppas att USA:s nya president också kommer att stöda honom.

Ahtisaaris uttalanden om att man kanske borde tala med Hamas är ganska märkliga när han samtidigt medger att män som Milosevic i Serbien och Saddam Hussein i Irak är människor som helt enkelt måste stoppas och då är även militära medel tillåtna. Ahtisaari ställer sig inte bakom påståenden som säger att invasionen av Irak skulle vara ett brott mot folkrätten. Tvärtom ser han det som Saddam gjorde som det största brottet mot folkrätten.
Ahtisaari kan knappast vara omdeveten om att det som Hamas gör mot det egna folket och mot Israel inte är ett dugg bättre än Saddams gärningar.

Ahtisaari säger att man om man skulle sätta sig ner och förhandla så skulle man snabbt komma på en fungerande plan. Detta är ett märkligt uttalande eftersom parterna har förhandlat i olika repriser sedan början av 90-talet. Ett snabbt resultat är det sista man skall vänta sig.
För att uppnå fred måste båda parterna sträva mot en fredlig lösning. Man behöver bara läsa Hamas och PLO:s stadgar för att inse att det inte är bara att sätta sig ner och utarbeta en fredsplan. De två organisationerna säger klart ut att deras mål är att utplåna den judiska staten. Kanske detta är en målsättning som Ahtisaari inte stött på i sina medlaruppgifter tidigare.

Ahtisaari verkar också totalt bortse från den roll religionen spelar i konflikten. Jag citerar från boken Islam Israel och församlingen av Marcel Rebiai :
"Islams anspråk på Israel och Jerusalem
..här handlar det när allt kommer omkring inte om palestiniernas öden och behov, utan om det islamska anspråket på hela Israel. Det gäller för att vara helig islamsk mark- framför allt Jerusalem och Tempelberget. För den islamska självuppfattningen är det outhärdligt att det judiska folket härskar över islamiskt land och att Tempelberget står under dess överhöghet. Enligt Koranen är nämligen judafolket förkastat av Gud överlämnat åt muslimerna till att dömas och förintas. Inte minst judarnas historia under de senaste 2000 åren stärker muslimerna i deras uppfattning att judarna är parias, som av alla folk har blivit förföljda, förintade och slutligen utspydda ur deras mitt på islamisk mark. Det sistnämnda är ett faktum som muslimerna aldrig kommer att förlåta västvärlden.
Staten Israels existens och det judiska folkets närvaro är för islam och därmed för muslimerna ett hot och ett ifrågasättande av islams syn på sig självsom den härskande religionen, den religion som äger den sista och slutliga sanningen.
Det är den gamla kampen om utkorelsen som utspelar sig här. Har det islamska samfundet ersatt det judiska folket som Guds folk, som Guds verktyg för att föra ut hans rike till folken eller inte? Vem är det som har herraväldet - islam eller den bibliska, judiskt- kristna gudsuppenbarelsen. Enligt islamskt synsätt tillhör auktoriteten den som regerar på Tempelberget."

Om man bortser från denhär aspekten av konflikten famlar man i blindo oberoende hur erfaren förhandlare man är.

torsdag 23 oktober 2008

Durban II - på väg mot katastrof
Förberedelserna för antirasism konferensen Durban II fortsätter.


Eye on the UN har sammanställt dehär två videofilmerna som visar att Durban II ser ut att bli en lika rasistisk konferens som Durban I.
I förberedelserna är det bara Israel som fördöms och utpekas som rasistisk.
Anne Bayefsky från Eye on the UN frågar varför EU länderna tysta går med på att bl.a de muslimska länderna förlöjligar arbetet för mänskliga rättigheter genom sitt agerande i förberedelserna.

Durban II: The Red Lines Have Been Crossed

Demonizing Israel and Durban II - Latest Words from the Planning Committee

tisdag 21 oktober 2008

Iran och mänskliga rättigheter

FN:s generalsekreterare har presenterat en rapport om de mänskliga rättigheterna i Iran.
Av någon anledning förbigås förföljelsen av kristna nästan helt. Uppmärksamheten riktas på kvinnornas dåliga situation och dödstraffet som även minderåriga kan dömas till. Pojkar tvingas ta straffrättsligt ansvar vid en ålder av 14 år 7 månader, flickor vid 8 år 9 månader.
Förföljelsen av anhängarna till Bahairörelsen nämns i nyhetsrapporten från FN:s nyhetscenter men kristna nämns inte alls.
I den 20 sidor långa rapporten nämns kristnas situation på en rad i artikel 59, medan Bahai behandlas i flera artiklar (55,56,57)

"59. In addition, the special procedures have raised a number of communications
concerning members of the Nematollahi Sufi Muslim community, the Kurdish
community, the Sunni community, the Baluchi community, the Azeri-Turk
community and the Christian community who have reportedly been subjected to
arbitrary arrests and torture, allegedly in connection with peaceful demonstrations
for their rights, such as the right to speak their own language and to hold religious
ceremonies."

Nyhetsrapporter om kristnas situation i Iran:
Hanged for being a Christian in Iran
"Eighteen years ago, Rashin Soodmand's father was hanged in Iran for converting to Christianity. Now her brother is in a Mashad jail, and expects to be executed under new religious laws brought in this summer. Alasdair Palmer reports."

Iran: Parliament passes apostasy death bill -- UNHCR take note!
"That apostasy (leaving Islam) is an enormously risky even deadly business in any Muslim country is not news to any apostate or to any serious religious liberty observer. That the United Nations High Commission on Refugees (UNHCR) does not always share this view however is news to many.
On 10 September Compass Direct (CD) reported that two Iranian Christians have now officially been charged with "apostasy".Mahmood Matin Azad (52) and Arash Basirat (44) have been in prison since their arrest in Shiraz on 15 May "on suspicion of apostasy". The two men were later charged with "Propaganda Against the Islamic Republic of Iran".CD reports: "When their lawyer went to authorities to inquire about the case in early August, he was informed that the two men had been formally charged with apostasy."Sources who spoke to the two Christians' defence lawyer explained that a written order of the formal charge of apostasy was unusual and an indication of the severity and complexity of the case."With the apostasy bill debated in Parliament, some Iranian Christians fear that authorities are seeking to make an example of the two prisoners or give the prospective law a 'test run'"

Farligt att tro i Iran

FN:s generalsekreterares rapport:
Iran: Ban concerned by treatment of women, juvenile executions

Report of the Secretary-General on the situation of human
rights in the Islamic Republic of Iran

torsdag 16 oktober 2008

Kristna deltar i firandet av löhyddohögtiden i Jerusalem

Lövhyddohögtiden firas som bäst i Israel. Jerusalem marchen som hölls i går ingår i festligheterna. Lövhyddohögtiden är en av de tre vallfartshögtiderna när alla män i Israel under templets tid skulle vandra till Jerusalem. Marchen är en påminnelse om detta.
I marchen deltog också tusentals kristna som kommit till Israel för att delta i festen och det program som ICEJ (International Christian Embassy in Jerusalem) ordnar.
De många kristna som deltar väcker både människornas och medias uppmärksamhet. Bland deltagarna kan man på videon nedan se många med Finlands flagga, så vårt land är välrepresenterat.
Jerusalem Post: 35,000 take part in Jerusalem March
Jerusalem Post video:
Haaretz: Thousands of Christians display support for Israel in Jerusalem parade

Lövhyddohögtiden
”Men på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni inbärgat landets skörd, skall ni fira HERRENS högtid i sju dagar. På första dagen är sabbatsvila, och på åttonde dagen är också sabbatsvila. ...skall ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och ni skall glädja er i sju dagar inför HERRENS, er Guds, ansikte.” (3 Mos. 23:39-40)

Under lövhyddohögtiden bygger man enkla hyddor på balkonger och terasser där man sedan under veckan ofta intar sina måltider, och kanske till och med sover man i hyddan.
Högtiden skall påminna om Guds omsorg under ökenvandringen och det är framför allt en glädje fest.
Festen är också en skördefest som firas när hela skörden är bärgad och här finns också en profetisk betydelse. För kristna är Lövhyddohögtiden en påminnelse om att Jesus snart kommer tillbaka som Konung. Se Sakarja 14.

Under vattenösningsceremonin på Lövhyddohögtidens sista dag, när prästerna sjöng (Jes 12:3) : "Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens (på hebreiska: "Yeshuas källor" ) källor, berättas det följande om Jesus:(Joh. 7:37-39)
”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus (Yeshua) och ropade: 'Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.' Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”

tisdag 14 oktober 2008

Shocking Draft of the Durban II Final Declaration Released

Eye on the UN rapporterar om de senaste händelserna i föreberdelserna för Durban II.

UN Racist "Anti-Racism" Campaign Now in Black & White
The shocking text of the "Draft Outcome Document" to be adopted at the UN's so-called anti-racism conference, Durban II, has just been released. It features:
-accusations that Israel is guilty of apartheid, crimes against humanity and genocide
-allegations that Palestinians are victims of Israeli racism
-the accusation that Zionism is racism by referring to a "racially based law of return"
-claims of a right of return that would end the Jewishness of the state of Israel
-an effort to end Israeli sovereignty over Jerusalem
-an attempt to strangle free speech by demands that states "encourage objective and balanced portrayals of people, events and history, especially in the media"
-a demand that states adopt laws to invade public and private life for the purposes of "preventing and punishing expressly and specifically contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in public and private life"
-an insistence that the world media be governed by "a code of ethical conduct with a view to prohibiting the proliferation of ideas of superiority and the justification of racial or religious hatred"
-an effort to tarnish "counterterrorism or national security" efforts with the accusation that they "hamper...progress in the collective struggle against racism"
-trumped-up accusations of global Muslim victimhood - including the claim that "the most serious manifestations of defamation of religions are the increase in Islamophobia and the worsening of the situation of Muslim minorities around the world"- a blatant effort by states sponsors of terrorism to turn attention away from their own heinous behavior by reinventing themselves as victims
-demands for broad new laws that would undercut democratic rights and freedoms in the name of religious sensibilities: "take firm action against negative stereotyping of religions and defamation of religious personalities, holy books, scriptures and symbols."

During the week of October 13, 2008, democratic states led by the European Union are sitting down to conduct a second reading of this outrageous "anti-racism" document. The continued participation of democratic states like the EU and Australia in the Durban II forum is legitimizing a global discussion for and against antisemitism, for and against a Jewish state, for and against freedom of expression. Instead of providing a global platform to the enemies of human rights, they should immediately join Canada, the United States and Israel and get out.

Situationen i Akko verkar lugna ner sig

Kravallerna i den israeliska staden Akko (Acre) visar igen att en liten grupp kan tända en stor eld. Trots att de flesta i staden, både judar och araber, vill leva i fred med varandra räcker det med att några hundra från vardera sidan tar lagen i egna händer för att situationen i staden skall bli farlig.
Situationen fick sin början när en arabisk man körde med bil genom den judiska stadsdelen på Yom Kippur. Yom Kippur är den heligaste dagen på året för judarna. De fastar, varken äter eller dricker, allting står stilla. Bilkörningen uppfattades som en medveten provokation och mannen stoppades med våld.
Några minuter senare ropade moskéns högtalare ut:"Judarna anfaller oss". Därefter fick hatet styra folkmassorna...
Ingen har dock dött i oroligheterna och polisen har relativt väl lyckats skilja åt uppretade judar och araber.

En bra sammanfattning av vad som hänt kan läsas här: Acre riots

President Peres har också besökt staden för att lugna ner situationen: Peres in Acre: 'Both religions must live together'

Både judiska och arabiska ledare i Israel försöker lugna ner situationen, även om också mindre kloka uttalanden gjorts. Däremot gör palestinska grupper i Gaza och Hizzbollah vad de kan för att öka hatet mot judarna.
Following Acre riots, PFLP threatens: We will kill Lieberman

söndag 12 oktober 2008

Iranskt barn vårdas i Israel

Trots att relationerna mellan Iran och Israel är dåliga har en 12 -årig iransk pojke fått tillåtelse att komma till Israel för att få specialistvård. Läkarna hoppas att detta kunde hjälpa till att förbättra relationerna mellan länderna och visa att "vi är här för att hjälpa vanliga människor".
Israeli hospital treats sick Iranian child

Gud eller judar bakom finanskrisen

USA:s fiender i Mellanöstern glädjer sig och ser finanskrisen som Guds straff över USA (och Europa).
US enemies in Mideast gloat over financial crisis

På anti-israleiska och antisemitiska websiter förekommer det konspirationsteorier där judarna utpekas som skyldiga till den ekonomiska krisen.
Bl.a. sprids felaktig information i form av nyhetsartiklar som påstår att innan Lehman Brothers' kollapsade flyttades stora summor till israeliska banker.
Detta är en fortsättning på konspirationsteorierna i "Sions vises protokoll" och påståendena om att judarna låg bakom attacken den 11 september
Conspiracy theory faults Jews for Lehman Brothers' collapse

USA:s fiender glad över finanskrisen

onsdag 8 oktober 2008

Intervju med före detta palestinsk minister

En intressant intervju med tidigare palestinske säkerhetsministern Dahlan kan läsas här:
Dahlan: The Militarization of the Al-Aqsa Intifada Was a Mistake
Och ett sammandrag på svenska här:
Förre palestinske säkerhetsministern, Muhammad Dahlan, kritiserar hårt Al-Aqsa intifadan

Dahlan ger sin syn på intifadan, som han anser att spårade ur och var ett misstag samt på situationen i dag.
Bl.a. säger han att Fatah var aktivare än Hamas när intifadan pågick som värst och i striderna mot Israel deltog de palestinska säkerhetsstyrkorna.
Hamas försöker nu upprätta ett islamskt emirat i Gaza men området är i ett kaotiskt tillstånd och fullt av vapen, vilket är till fördel för grupper som Al-Qaida som därmed får fotfäste i området.
Dahlan betecknar Hamas ledare som "gängledare" och Hamas i Gaza styrs långt av Iran och delvis av Syrien.
När man läser intervjun är det bra att komma ihåg att Hamas och Fatah för tillfället är fiender.
Ifall den engelskspråkiga länken inte fungerar är adressen :http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP206308 och sidan hittas på MEMRIS hemsida underARCHIVES , Special dispatches series NO 2063 den 25 september.

söndag 5 oktober 2008

Durban II


Antirasism konferensen, Durban II, som planeras till nästa år, ser ut att bli en likadan katastrof som Durban I. Alltså en konferens där antisemitismen flödar fritt och Israel fördöms av de islamska länderna medan de egna brotten sopas under mattan. Stater som sitter på ledande positioner i det föreberedande arbetet är Libyen , Iran och Cuba.

Eye on the UN som följer med föreberedelserna har mycket information på sin hemsida.

Man kan bl.a. läsa att planeringsmötena för konferensen hålls på judiska högtidsdagar (Pesach i våras och nu på hösten hålls den på Yom Kippur och Suckot), vilket betyder att judiska organisationer inte kan delta.
Däremot stänger FN helt under en del islamska högtider.
Förberedelserna tyder också på att man kommer att försöka begränsa yttrandefriheten i väst, t.ex. kritik av islam skall förbjudas och likställas med rasism.
Canada och USA verkar vara medvetna om situationens allvar medan Europa slumrar sött.
Med anledning av ett uttalande av Indonesiens representant den 3 oktober skriver Eye on the UN såhär:

Indonesia analogizes Holocaust denial to the Danish cartoons
The three-part Islamic offensive now in full swing:
-manufacture Muslim victims of "Islamophobia"
-minimize discrimination against Jews
-undermine democratic freedoms in the name of "freedom" of religion (a freedom unknown in Islamic states).

DATE: 3 October 2008
PLACE: Geneva, SwitzerlandUN MEETING: "Expert seminar on the links between articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Freedom of expression and advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence"
Representative of Indonesia:"I would also like also to stress that currently being Muslim is rather difficult particularly after 9/11... There is a...double standard and abuse in...freedom of expression. For example, in the case of the cartoons... I think this is the abuse of freedom of expression...However, when the President of a developing country questions the existence of the Holocaust there was an uproar from western countries. So we ask where is the consistency of freedom of expression in this case?"
The clash of civilizations? Analogizing the genocidal intentions of Iranian President Ahmadinejad - on the verge of acquiring nuclear weapons - to the publication of cartoons in a Danish newspaper.

fredag 3 oktober 2008

Regn önskas

Vattennivån i sjön Gennesaret fortsätter att sjunka. Sedan våren 2004 har vattennivån sjunkit med 5,13 m. Nu är nivån endast 82 cm från "svarta linjen". Om nivån sjunker till denna linje betyder det att pumparna som pumpar vatten till landets vattenledningsnät inte längre kan arbeta.
Landet skulle nu behöva mycket regn för att situationen skall förbättras.
Kinneret drops two meters this year

torsdag 2 oktober 2008

Nyårsstatistik

Höstens festperiod har inletts i Israel. Rosh Hashanah, nyåret, firades i början av veckan, tio dagar senare kommer Försoningsdagen och därefter Lövhyddohögtiden.
Med anledningen av nyåret publicerades en del statisktik över befolkningen i Israel.
Här kan man läsa mera i Haaretz: Israel's population on eve of Rosh Hashanah: 7.3 million, 76% Jewish

Israels befolkning består till 75,5% av judar ( 5,542,000) och 20,1% araber ( 1,477,000).
Befolkningen har växt med 1,8% på ett år.
Israels befolkning är ung jämfört med andra västländer.
Av den judiska befolkningen består 34,6% av sådana vars föräldrar är födda i landet.
38,5% har sina rötter i Europa eller Amerika.
15% kommer från Afrika och 11,9% från asiatiska länder