måndag 27 juli 2020

Finlands inställning till en eventuell israelisk annektering

I slutet av maj skrev jag ett brev till Finlands utrikespolitiska ledning,brevet publicerades också i Hufvudstadsbladet den 7 juni. I brevet tog jag upp frågan om Israels eventuella annektering av delar av västbanken och fakta som talar för Israels rätt att annektera området.
Nu har jag fått ett svar från utrikesministeriet. Riikka Eela som är chef för Mellanösternavdelning redogjorde för Finlands linje och målsättning i frågan.
Jag publicerar svaret här med mina kommentarer efteråt:

Bästa Daniel Brunell,
Tack för ert 31 maj sända brev till utrikesminister Haavisto och härmed visade intresse för den finska Mellanösternpolitiken. Ursäkta att svaret dröjt.

I ert brev hänvisar ni till den israeliska regeringens eventuella annekteringsplaner. Annekteringarnas förverkligande har vid skrivande stund inte bekräftats. Om Israel genom sitt ensidiga meddelande skulle införliva Västbanken med landet, vore detta användande av kraft och i sig en åtgärd som strider mot internationell rätt. Internationell rätt definierar annektering (annexation) av ett område som en nationeWilhelminall åtgärd (t.ex. genom lagstiftning) där staten försöker utvidga sin suveränitet till ett område som den de facto har fått kontroll över utan konsensus, dvs. genom användande av kraft.

Annektering kan således inte vara en grund för lagligt förvärv av ett område, och övriga stater är därmed skyldiga att inte erkänna annektering och dess konsekvenser som lagliga. Finland betonar i sin utrikespolitik respekt för internationell rätt och avtalsbaserat internationellt system.

Finland som en del av EU och den internationella gemenskapen erkänner inte att Västbanken, som Israel ockuperat sedan 1967, är en del av den israeliska staten. Finland anser att varje ändring av gränserna före kriget 1967 ska förhandlas mellan Israel och de palestinska myndigheterna och att vardera parten ska godkänna eventuella ändringar.

Vad det kommer till Israels ifrågavarande annekteringsplan eller andra möjliga ensidiga åtgärder av parter: Finlands målsättning är att förebygga alla unilaterala åtgärder som skulle försvåra fullföljande av förhandlade fredslösningar. Finlands ställning till en lösning av konflikten mellan Israel och Palestina är oförändrad. Vårt mål är en tvåstatslösning som uppnås genom förhandlingar mellan parterna.

Med vänliga hälsningar,
Riikka Eela
Yksikönpäällikkö
Lähi-idän yksikkö

Några kommentarer av mig:
Först kan man ju säga att det är fint att myndigheterna bryr sig om att svara vanliga medborgare.

- Trots att Finland hänvisar till internationell rätt är det just internationell rätt som talar för att Israel mycket väl kan ha rätt att tillämpa israelisk lag på de judiska bosättningarna på västbanken och införliva dem med staten Israel.

- Hela resonemanget om att en annektering strider mot internationell rätt faller samman i och med att judarna genom internationella avtal fått rätt till de områden som de eventuellt väljer att annektera. (som jag tidigare skrev).

- Det är också värt att notera att Israel inte planerar att annektera västbanken i sin helhet utan i första hand de områden där judar bor och som utan tvivel kommer att tillfalla Israel vid en eventuell fredsöverenskommelse. Därför behöver en eventuell annektering inte hota en framtida tvåstatslösning.

-Det finns heller ingen logik i att påstå att "gränserna före kriget 1967" skall definiera vilka områden palestinierna har rätt till. Som jag också tidigare nämnde säger internationella avtal (vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Jordanien) att vapenstilleståndslinjen från 1949 (som felaktigt kallas gräns) inte skall påverka var eventuella framtida gränser dras.Eftersom bildandet av en eventuell palestinsk stat handlar om att bilda en helt ny stat är det fel att automatiskt utgå från att de har rätt till vissa områden. I all synnerhet eftersom dessa områden redan genom internationella avtal getts till det judiska folket. Israel ockuperade inte palestinska områden 1967 utan områden som tidigare getts till det judiska folket och som olagligt ockuperades av Jordanien i kriget 1948.

- Att fred måste uppnås genom förhandlingar mellan parterna är mer eller mindre självklart.I dessa förhandlingar handlar det inte så mycket om vad palestinierna har rätt till som om vilka rättigheter Israel är beredd att avstå från. Omvärlden och Finland gör inte förhandlingar lättare genom att förbise fakta som talar till Israels fördel. Tvärtom gör det de palestinska ledarna ännu mer oresonliga. Ifall omvärlden i stället skulle bekräfta de legitima rättigheter staten Israel har skulle de palestinska ledarna kanske bli medvetna om vilka realistiska alternativ de har och fredsförhandlingar kunde möjligtvis ha en chans att återupptas.

- Tyvärr får jag när jag läser svaret intrycket att Finland saknar intresse och förmåga att ta till sig fakta och istället följer världsopinionen och upprepar ställningstaganden som saknar grund i verkligheten.

- I och för sig är Finlands linje känd från tidigare och svaret innehåller inga överraskningar. Att påverka regeringen i denna fråga, så att de också skulle beakta Israels rättigheter, är nog en omöjlighet, tyvärr.

söndag 12 juli 2020

Anglican support for Israel’s claim to West Bank

Tyvärr är det inte kyrkosamfundens ledare som stöder Israel, men det finns medlemmar som gör det.
Ett bra motiverat inlägg om varför Israel har rätt att infoga delar av västbanken i staten Israel.

Anglican support for Israel’s claim to West Bank
Not all Anglicans agree with the Archbishop of Canterbury’s recent protest against extending Israeli sovereignty over the part of the West Bank that contains 132 Jewish towns. In a letter he cowrote with Roman Catholic Cardinal Vincent Nichols, Justin Welby objects to the Israeli government’s plan “to annex West Bank territory.” He suggests that this would threaten “prospects for peace.”
I am an Anglican priest and theologian who thinks Israel is justified in its extension of Israeli sovereignty over this part of the West Bank. It is not annexation as legally defined in international law, and Jewish Israel has far better claims to the land than do Palestinians. 

måndag 6 juli 2020

Månadsrapport: ECI försvarar Israels självbestämmanderätt medan beslutet om Judeen och Samarien fördröjs

Månadsrapport: ECI försvarar Israels självbestämmanderätt medan beslutet om Judeen och Samarien fördröjs

Bryssel – Europeiska koalitionen för Israel har försvarat staten Israels rätt att utsträcka Israels överhöghet till att gälla judiska samhällen i Judeen och Samarien som en del av USA:s fredsplan medan det internationella trycket ökar för att stoppa genomförandet av detta. Onsdagen den 1 juli hade den israeliska regeringen väntats annonsera sitt beslut men eftersom det är en känslig fråga måste det slutliga beslutet framskjutas. Enligt medierapporter väntas tillkännagivandet senare denna månad, men inte förrän det har fått grönt ljus från den amerikanska administrationen.

Tidigare samma dag (1 juli) deltog ECI:s direktor för FN-ärenden, Gregory Lafitte i en debatt på i24 News med tidigare franska europaparlamentarikern Daniel Cohn-Bendit, som är mycket kritisk mot den israeliska regeringen och har undertecknat en petition för att stoppa Israel från att gå vidare med sina annekteringsplaner. I programmet motbevisade Lafitte Cohn-Bendits huvudargument att Israels handlande skulle bryta mot internationell lag, och pekade på hur central San Remoresolutionen är för att förstå judarnas rätt att bosätta sig i Judeen och Samarien. Med hänvisning till farhågorna för att ett israeliskt utsträckande av sin överhöghet till 30 % av Judeen och Samarien kunde leda till växande antisemitism i världen pekade han på att den judiska staten skapades på grund av den redan existerande antisemitismen och att det inte är staten Israel som ska beskyllas för fortsatt judehat. Han konstaterade vidare att för att uppnå fred i den israelisk-arabiska konflikten krävs betydande kompromisser på båda sidor. Israel har bevisat att man är villig att göra dylika kompromisser, nu är det tid också för palestinierna att bevisa att de är beredda att betala priset för fred. Det internationella samfundet borde sluta behandla de palestinska ledarna som barn och i stället betona att det inte finns något annat alternativ än direkta förhandlingar med Israel ifall de verkligen vill ha fred.

ECI har sänt liknande budskap till medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och internationella media och pekat på att Israel har giltiga anspråk på Judeen och Samarien, något som allvarligt behöver beaktas i framtida fredsförhandlingar. På kvällen den 30 juni deltog ECI i en solidaritetsdemonstration i Helsingfors som hade klart flere deltagare än den på förhand planerade antiisraeliska demonstrationen (bild nedan).

Läs mera här!

torsdag 2 juli 2020

The legal basis for applying Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley

En bra sammanfattning av varför Israel har rätt till Judéen och Samarien.

The legal basis for applying Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley

Introduction
Israel has announced that it will apply Israeli civilian law to areas of Judea, Samaria and the Jordan Valley, (the area renamed “the West Bank” by Jordan after 1948), on or after July 1, 2020. Whereas this is seen by some as a hurried political decision, the more fundamental question is, does Israel have the right to do this under international law?   
The answer to this question is a clear – Yes.
  1. The League of Nations allocated all of Israel, including these areas, for the purpose of establishing the Jewish National Home in 1922. No other internationally recognized instrument has superseded that decision;
  2. The Arab countries and most of the Arabs resident in British Mandate controlled Palestine, rejected the 1947 UN partition plan, so it has no relevance today under international law.
  3. No other country has a legal claim to that territory;
  4. No state border has ever separated Judea, Samaria and the Jordan Valley from the rest of Israel;
  5. The application of Israeli law to Judea, Samaria and the Jordan Valley should not be referred to as “Annexation”, since annexation is the acquisition of territory by one State “at the expense of another State”.
Accordingly, Israel has the right under international law to Israel apply its civilian law to these areas.