måndag 27 juli 2020

Finlands inställning till en eventuell israelisk annektering

I slutet av maj skrev jag ett brev till Finlands utrikespolitiska ledning,brevet publicerades också i Hufvudstadsbladet den 7 juni. I brevet tog jag upp frågan om Israels eventuella annektering av delar av västbanken och fakta som talar för Israels rätt att annektera området.
Nu har jag fått ett svar från utrikesministeriet. Riikka Eela som är chef för Mellanösternavdelning redogjorde för Finlands linje och målsättning i frågan.
Jag publicerar svaret här med mina kommentarer efteråt:

Bästa Daniel Brunell,
Tack för ert 31 maj sända brev till utrikesminister Haavisto och härmed visade intresse för den finska Mellanösternpolitiken. Ursäkta att svaret dröjt.

I ert brev hänvisar ni till den israeliska regeringens eventuella annekteringsplaner. Annekteringarnas förverkligande har vid skrivande stund inte bekräftats. Om Israel genom sitt ensidiga meddelande skulle införliva Västbanken med landet, vore detta användande av kraft och i sig en åtgärd som strider mot internationell rätt. Internationell rätt definierar annektering (annexation) av ett område som en nationeWilhelminall åtgärd (t.ex. genom lagstiftning) där staten försöker utvidga sin suveränitet till ett område som den de facto har fått kontroll över utan konsensus, dvs. genom användande av kraft.

Annektering kan således inte vara en grund för lagligt förvärv av ett område, och övriga stater är därmed skyldiga att inte erkänna annektering och dess konsekvenser som lagliga. Finland betonar i sin utrikespolitik respekt för internationell rätt och avtalsbaserat internationellt system.

Finland som en del av EU och den internationella gemenskapen erkänner inte att Västbanken, som Israel ockuperat sedan 1967, är en del av den israeliska staten. Finland anser att varje ändring av gränserna före kriget 1967 ska förhandlas mellan Israel och de palestinska myndigheterna och att vardera parten ska godkänna eventuella ändringar.

Vad det kommer till Israels ifrågavarande annekteringsplan eller andra möjliga ensidiga åtgärder av parter: Finlands målsättning är att förebygga alla unilaterala åtgärder som skulle försvåra fullföljande av förhandlade fredslösningar. Finlands ställning till en lösning av konflikten mellan Israel och Palestina är oförändrad. Vårt mål är en tvåstatslösning som uppnås genom förhandlingar mellan parterna.

Med vänliga hälsningar,
Riikka Eela
Yksikönpäällikkö
Lähi-idän yksikkö

Några kommentarer av mig:
Först kan man ju säga att det är fint att myndigheterna bryr sig om att svara vanliga medborgare.

- Trots att Finland hänvisar till internationell rätt är det just internationell rätt som talar för att Israel mycket väl kan ha rätt att tillämpa israelisk lag på de judiska bosättningarna på västbanken och införliva dem med staten Israel.

- Hela resonemanget om att en annektering strider mot internationell rätt faller samman i och med att judarna genom internationella avtal fått rätt till de områden som de eventuellt väljer att annektera. (som jag tidigare skrev).

- Det är också värt att notera att Israel inte planerar att annektera västbanken i sin helhet utan i första hand de områden där judar bor och som utan tvivel kommer att tillfalla Israel vid en eventuell fredsöverenskommelse. Därför behöver en eventuell annektering inte hota en framtida tvåstatslösning.

-Det finns heller ingen logik i att påstå att "gränserna före kriget 1967" skall definiera vilka områden palestinierna har rätt till. Som jag också tidigare nämnde säger internationella avtal (vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Jordanien) att vapenstilleståndslinjen från 1949 (som felaktigt kallas gräns) inte skall påverka var eventuella framtida gränser dras.Eftersom bildandet av en eventuell palestinsk stat handlar om att bilda en helt ny stat är det fel att automatiskt utgå från att de har rätt till vissa områden. I all synnerhet eftersom dessa områden redan genom internationella avtal getts till det judiska folket. Israel ockuperade inte palestinska områden 1967 utan områden som tidigare getts till det judiska folket och som olagligt ockuperades av Jordanien i kriget 1948.

- Att fred måste uppnås genom förhandlingar mellan parterna är mer eller mindre självklart.I dessa förhandlingar handlar det inte så mycket om vad palestinierna har rätt till som om vilka rättigheter Israel är beredd att avstå från. Omvärlden och Finland gör inte förhandlingar lättare genom att förbise fakta som talar till Israels fördel. Tvärtom gör det de palestinska ledarna ännu mer oresonliga. Ifall omvärlden i stället skulle bekräfta de legitima rättigheter staten Israel har skulle de palestinska ledarna kanske bli medvetna om vilka realistiska alternativ de har och fredsförhandlingar kunde möjligtvis ha en chans att återupptas.

- Tyvärr får jag när jag läser svaret intrycket att Finland saknar intresse och förmåga att ta till sig fakta och istället följer världsopinionen och upprepar ställningstaganden som saknar grund i verkligheten.

- I och för sig är Finlands linje känd från tidigare och svaret innehåller inga överraskningar. Att påverka regeringen i denna fråga, så att de också skulle beakta Israels rättigheter, är nog en omöjlighet, tyvärr.

Inga kommentarer: